×

Chào mừng bạn đến với Trung tâm hỗ trợ Corrigo

Tìm hiểu các đặc tính của CorrigoPro với thư viện video hướng dẫn của chúng tôi.
Thiết lập Tài khoản CorrigoPro
 • Đăng ký tài khoản CorrigoPro
 • Xác minh email
 • Thêm hồ sơ công ty
 • Quản lý đăng ký CorrigoPro
 • Vùng thông minh
 • Thông tin thanh toán
 • Xác nhận tên và số điện thoại di động
Chuyển đến Ô CorrigoPro Desktop
 • Đăng nhập CorrigoPro Desktop
 • Ô Hồ sơ công ty
 • Tạo quảng cáo miễn phí
 • Sửa dịch vụ của bạn
 • Vùng thông minh
 • Ô Tiếp thị
 • Ô Thành viên
 • Ô CorrigoPro
 • Cài đặt và thông báo email
 • Cru của chúng tôi
 • CruMember và CruLead
 • Nhà thầu phụ của chúng tôi
 • Khách hàng của chúng tôi
 • CruChat
Quản lý CruChat – Desktop và Mobile
 • CruChat trên CorrigoPro Desktop
 • Chọn nhóm người nhận CruChat
 • Bắt đầu CruChat trên Desktop
 • Thêm và loại bỏ người tham gia CruChat
 • CruChat với một yêu cầu
 • CruChat trên ứng dụng CorrigoPro Mobile
 • Mời khách hàng, Cru và nhà thầu phụ
 • Bắt đầu CruChat trên ứng dụng Mobile
 • Chọn người tham gia CruChat
 • Đính kèm ảnh vào CruChat
Vòng đời của yêu cầu – Desktop
 • Đăng nhập CorrigoPro Desktop
 • Tìm các yêu cầu của bạn
 • Thông báo
 • Thông tin liên hệ của yêu cầu
 • Địa điểm dịch vụ
 • Vấn đề
 • Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
 • Số tiền không vượt quá (NTE)
 • Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu
 • Giao yêu cầu
 • Kiểm nhập
 • Danh sách kiểm tra
 • Tạm dừng yêu cầu
 • Kiểm xuất
 • Xác minh và xếp hạng công việc
 • Liên kết CruChat
Vòng đời của yêu cầu - Mobile
 • Truy cập yêu cầu
 • Các yêu cầu đang chờ chấp nhận
 • Thông báo
 • Thông tin liên hệ của yêu cầu
 • Địa điểm dịch vụ
 • Vấn đề
 • Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
 • Số tiền không vượt quá (NTE)
 • Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu
 • Kiểm nhập
 • Tạm dừng yêu cầu
 • Danh sách kiểm tra
 • Kiểm xuất
 • Xác minh và xếp hạng công việc
 • Thêm người tham gia CruChat
 • Đính kèm ảnh
Lập hóa đơn khách hàng qua CorrigoPro
 • Lọc & sắp xếp hóa đơn
 • Tạo & gửi hóa đơn cho khách hàng
 • Thời gian tại cơ sở
 • Nhập hóa đơn từ hệ thống kế toán của bạn
 • Xuất hóa đơn từ CorrigoPro
 • Truy cập hóa đơn từ CruChat
Thiết lập văn phòng và khách hàng riêng lẻ dưới dạng chi nhánh
 • Tạo một chi nhánh mới
 • Thêm Cru vào một chi nhánh
 • Xóa Cru khỏi một chi nhánh
 • Kết nối khách hàng với một chi nhánh
 • Xem các chi nhánh và khách hàng của bạn