×

Quản lý yêu cầu – Desktop

Vòng đời của yêu cầu – Desktop

 • Đăng nhập CorrigoPro Desktop
 • Tìm các yêu cầu của bạn
 • Thông báo
 • Thông tin liên hệ của yêu cầu
 • Địa điểm dịch vụ
 • Vấn đề
 • Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
 • Số tiền không vượt quá (NTE)
 • Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu
 • Giao yêu cầu
 • Kiểm nhập
 • Danh sách kiểm tra
 • Tạm dừng yêu cầu
 • Kiểm xuất
 • Xác minh và xếp hạng công việc
 • Liên kết CruChat