×

Cách nhận tiền thanh toán

Lập hóa đơn khách hàng qua CorrigoPro

  • Lọc & sắp xếp hóa đơn
  • Tạo & gửi hóa đơn cho khách hàng
  • Thời gian tại cơ sở
  • Nhập hóa đơn từ hệ thống kế toán của bạn
  • Xuất hóa đơn từ CorrigoPro
  • Truy cập hóa đơn từ CruChat