×

วิธีรับชำระเงิน

การออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าผ่าน CorrigoPro

  • การกรองและการแยกประเภทใบแจ้งหนี้
  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า
  • นำเข้าใบแจ้งหนี้จากระบบการบัญชีของคุณ
  • ส่งออกใบแจ้งหนี้จาก CorrigoPro
  • เข้าถึงใบแจ้งหนี้จาก CruChat